در این مقاله با ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی و انواع آن آشنا خواهید شد.