آزمون اکستروژن پس رو (Back Extrusion) به منظور مطالعه ی رفتار رئولوژیکی نمونه های شبه مایع انجام می شود. معمولا این آزمایش در دمای اتاق (25 درجه سانتیگراد) و با استفاده از دستگاه بافت سنج (Texture Analyser) انجام می شود. برای ارزیابی خصوصیات ویسکوالاستیک نمونه های نیمه جامد، از پروب های مختلفی استفاده می شود. آزمون ها با استفاده از ظرف استاندارد اکستروژن پس رو انجام می شود. پیک یا حداکثر نیرو برای ارزیابی سفتی (Firmness) استفاده می شود که هر چه این مقدار بیشتر باشد، سفتی نمونه (بیشترین نیروی فشاری اکستروژن در طول) بیشتر است. سطح زیر منحنی به عنوان شاخص قوام (Consistency) در نظر گرفته می شود و هر چه بیشتر باشد نمونه، قوام بیشتری دارد. ناحیه منفی منحنی در مرحله ی برگشت پروب ناشی از وزن نمونه ای است که روی سطح بالایی پروب بلند می شود و شاخصی از ویسکوزیته (Viscosity) تلقی می شود. حداکثر نیروی منفی، نشان دهنده ی پیوستگی (Cohesiveness) و سطح زیر منحنی نیرو-زمان (قسمت منفی منحنی)، نشان دهنده چسبندگی (Adhesiveness) نمونه است.