فیلم آموزش کار با اپتیک دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا

سیستم اپتیک، ابزاری جهت سختی سنجی در مقیاس های ویکرز و برینل به روش مستقیم. جهت آموزش کار با این ابزار با ما همراه باشید.

فیلم آموزش کار با اپتیک دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا

سیستم اپتیک، ابزاری است که در دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا جهت سختی سنجی در مقیاس های ویکرز و برینل به روش مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد.

در سیستم اپتیک، قطر اثر بر جای مانده بر قطعه ی تحت آزمون سختی سنجی، از طریق چشمی مدرج اپتیک خوانده شده و عدد سختی توسط دستگاه محاسبه می گردد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر، کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.