دستگاه سختی سنج میکرو ویکرز (میکروهاردنس) MH4 کوپا

دستگاه سختی سنج مناسب جهت تعیین سختی نواحی بسیار کوچک. سختی سنجی پوشش گالوانیزه، رزوه های یک پیچ کوچک، چرخنده نازک ساعت و ...

دستگاه سختی سنج میکرو ویکرز (میکروهاردنس) MH4 کوپا
سختی سنج میکرو ویکرز (Micro Hardness Test).میکرو سختی سنج (میکروهاردنس).دستگاه سختی سنج مناسب جهت تعیین سختی نواحی بسیار کوچک. سختی سنجی پوشش گالوانیزه، رزوه های یک پیچ کوچک، چرخنده نازک ساعت و ...