رابطه بین خواص مکانیکی و مقدار کربن در فولاد

اندازه گیری سختی میکروهاردنس و تست کشش فولادهای کربن-متوسط با مقادیر کربن متفاوت نشان می دهد که تنش تسلیم، استحکام کششی و سختی با افزایش مقدار کربن در دمای اتاق افزایش می یابد.

رابطه بین خواص مکانیکی و مقدار کربن در فولاد

بطور کلی در فولادها اگر مقدار کربن افزایش یابد سختی نیز افزایش می یابد. تاثیر مقدار کربن بر روی سختی فولادهای تندبر وانادیوم-بالا نشان داده است که سختی به عنوان تابعی از مقدار کربن تا 2.25% به شدت و بیشتر از 2.25% به کندی افزایش می یابد.

اندازه گیری سختی فولادهای کربن-متوسط با مقدار کربن بین 0.3 تا 0.55 درصد نشان می دهد که میزان سختی با افزایش کربن در دمای اتاق افزایش می یابد.

رابطه بین خواص مکانیکی و مقدار کربن در فولاد

حتما بخوانید

دانلود جدول تبدیل سختی + نرم افزار تبدیل سختی

جدول تبدیل سختی فلزات، سختی تقریبی فولاد را در مقیاس های لیب، برینل، ویکرز، راکولA، راکولB، راکولC و سایر مقیاس های سختی سنجی نمایش می دهد.

در شکل زیر، سختی بطور خطی با مقدار کربن تغییر می کند و با افزایش مقدار کربن، افزایش قابل ملاحظه ای در سختی بوجود می آید.

ارتباط سختی فولاد با درصد کرین فولاد

در اینجا جدول ترکیبات عناصر چهار نوع فولاد کربن-متوسط A و B و C و D که مورد آزمون کشش قرار گرفته اند به همراه منحنی های تنش-کرنش مهندسی آن نشان داده شده است.

جدول ترکیبات عناصر فولاد کربن-متوسط منحنی های تنش-کرنش مهندسی فولاد کربن متوسط

بطور خلاصه اندازه گیری سختی میکروهاردنس و تست کشش فولادهای کربن-متوسط با مقادیر کربن متفاوت ( از 0.3 تا 0.55 درصد) نشان می دهد که تنش تسلیم، استحکام کششی و سختی با افزایش مقدار کربن در دمای اتاق افزایش می یابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

هم چنین بخوانید:

منابع

  • www.koopaco.com

  • www.academia.edu