حضور شرکت کوپا پژوهش در نمایشگاه بین المللی فناوریهای پیشرفته چین – شهر شنزن

25 الی 30 آبان 96

حضور شرکت کوپا پژوهش در نمایشگاه بین المللی فناوریهای پیشرفته 
چین – شهر شنزن