جدول تکرارپذیری و خطای مجاز دستگاه تست سختی ( استاندارد EN ISO 6508-2)

بازه ی تکرارپذیری دستگاه تست سختی، در صورتیکه مطابق با جدول تکرارپذیری و خطای مجاز دستگاه سختی سنج استاندارد EN ISO 6508-2 باشد، مجاز خواهد بود.

جدول تکرارپذیری و خطای مجاز دستگاه تست سختی ( استاندارد EN ISO 6508-2)

درنظر بگیرید که برای هر بلوک مرجع H1,H2,H3,H4,…,Hn مقادیر اندازه گیری شده ی سختی باشند که به صورت افزایشی مرتب شده اند. بازه ی تکرارپذیری،r، دستگاه تست در واحد راکول، تحت شرایط خاص تایید شده، از طریق رابطه ی زیر بدست می آید:

r=Hn-H1

مقدار سختی متوسط H مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:

H=(H_1+H_2+H_3+H_4+⋯+H_n)/n

که H1,H2,H3,H4,…,Hn مقادیر سختی به ازای هر بار تست بوده و n تعداد دفعات تست می باشد.

بازه ی تکرارپذیری دستگاه تست، چنانچه شرایط آمده در جدول تکرارپذیری و خطای مجاز دستگاه تست سختی را داشته باشد، مجاز خواهد بود.

جدول تکرارپذیری و خطای مجاز دستگاه تست سختی

جدول تکرارپذیری و خطای مجاز دستگاه تست سختی

هم چنین بخوانید: