جدول تلرانس تست بلوک های استاندارد سختی (استاندراد ASTM E18)

جدول تلرانس تست بلوک های استاندارد سختی، حداکثر غیریکنواختی تست بلوک سختی را به ازای مقادیر مختلف سختی، مطابق با استاندارد ASTM E18 ارائه می نماید.

جدول تلرانس تست بلوک های استاندارد سختی (استاندراد ASTM E18)

فرض کنید R1,R2,...,R5 مقادیر اندازه گیری شده از سختی سنجی 5نقطه بر تست بلوک در واحد راکول بوده(که به صورت یکنواخت بر سطح بلوک پراکنده شده) و به صورت صعودی مرتب شده باشند، غیریکنواختی بلوک تحت شرایط خاص استاندارد از رابطه ی R5-R1 بدست می آید. جدول زیر حداکثر غیریکنواختی بلوک های تست استاندارد را به ازای مقادیر مختلف سختی، مطابق با استاندارد ASTM E18 ارائه می کند

دانلود جدول تلرانس تست بلوک های استاندارد سختی

جدول تلرانس تست بلوک استاندارد سختی

جدول تلرانس تست بلوک استاندارد سختی

جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک نمایید.

تست بلوک سختی

هم چنین بخوانید: