تست کشش سیبک خودرو

در آزمون کشش سیبک خودرو محور سیبک را در راستای عمودی تحت نیروی کششی قرار داده تا از مفصل خود خارج شود. نیرویی که در آن خروج توپی از مفصل اتفاق می افتد تحمل مفصل را تعیین می کند.

تست کشش سیبک خودرو

تست کشش سیبک خودرو

سیبک فرمان (Ball Joint) قطعات کروی سیستم فرمان و هدایت خودرو است که حرکت بین دو قطعه را بدون اصطکاک فراهم می‌آورد. سیبک ها حین کار همواره در معرض نیروهای کششی و فشاری هستند. زمانی که سیبک زیر محور چرخ و بالای طبق پایینی قرار ‌گیرد، محور چرخ به سمت بالا و طبق به سمت پایین متمایل گشته و موجب کشیده شدن سیبک می گردد. وقتی سیبک روی محور چرخ و زیر طبق بالایی قرار گیرد، محور چرخ به سمت بالا و طبق از طریق کشش فنر به سمت پایین متمایل می شود، و سیبک در اصطلاح تحت نیروی فشاری قرار می گیرد. یکی از آزمون هایی که منجر به شناسایی خرابی های احتمالی سیبک می گردد، تست کشش سیبک می باشد.

آزمون کشش سیبک خودرو

در آزمون کشش سیبک خودرو محور سیبک را در راستای عمودی تحت نیروی کششی قرار داده تا از مفصل خود خارج شود. نیرویی که در آن خروج توپی از مفصل اتفاق می افتد تحمل مفصل را تعیین می کند:

آزمون کشش سیبک خودرو

مطابق شکل فوق، جهت انجام تست، به یک نگهدارنده نیاز داریم که پایه سیبک را نگاه داشته و پایه دیگر سیبک توسط دستگاه تست یونیورسال، تحت نیروی کششی قرار می گیرد.

البته با توجه به جهت نیروی اعمالی به سیبک در خودرو که بستگی به محل قرارگیری آن در سیستم تعلیق خورو دارد اعمال نیرو ممکن است فشاری - کششی یا جانبی باشد که هر دو تست را می توان توسط ساخت نگهدارنده های مناسب برای تست مورد نظر توسط دستگاه تست یونیورسال انجام داد.

در شکل زیر اعمال نیرو بصورت جانبی نشان داده شده است که در این حالت

نیروی جدایش مفصل به عنوان نیروی تحمل سیبک ثبت می گردد.

آزمون کشش سیبک خودرو

جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک نمایید.

دستگاه تست کشش یونیورسال

مراجع: برگرفته از استاندارد 3391 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران